تمام مشکل ما این است که فکر میکنیم ؛

ظهور یکی از راه های نجات است.

.

.

.

.

حال آنکه ظهور تنها راه نجات است