خدایا با خودم چه کردم که وختی میام الهی العفو بگم به خودم میگم مگه من چی کارکردم که باید به خاطرش طلب بخشش کنم؟

 

گناهام یادم رفته،هرچی فک میکنم چن تا کار اشتباه بیشتر ندارم اما...

 

اما دیگه حال نوشتن کلمه ی خسته شدم رو هم ندارم..چشم.گو.دست وپام واز همه بیشتر،زبونم!خسته ام کرده!کمکم کن خدایا!

 

دیگه نمیخوام مثل قبل باشم.کمکم کن..اگه امشب بهترین هارو ازت بخوام،چون لیاقتشونوندارم،زیاده خواهیه.پرروئیه!

 

اما چون از یزرگ میخوام،زیاد نیس.تو دستگاه با عظمت خدا خیلی نیس.

 

توفیق ترک گناه.معرفت نسبت به امام زمان...

 

خدایا دوس دارم برگردم طرفت!خوشگل برگردم وپیشت بمونم.

 

دیگهاون طرفی پیدام نشه.ینی میشه؟!!!

 

خدایا چی ازت بخوام که همه چیز و خواسته باشم؟

 

هان؟

 

دعاکردنم بلد نیستم.

 

خودتو بخوام؟؟!؟!؟!

دلنوشته مرضیه سادات