خــــدایــــا

در گـــلـــویــــم ابـــــر کـــوچکــــی اســــت

کــــه خیـــــال بـــــارش نــــــدارد ،

میشــــود مـــــرا بغـــــل کنــــی ؟

 

 

 

برچسب ها : بغض  ,  بغل  ,