مرجع کد آهنگ برای وبلاگ

فور یو چتآهنگ


کامران سعادتمند

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را            نه او را دست و پا بخشم نه شهری چون بخارا

همان دل بردنش کافی، که من را بیدلم کرده        نمی خواهم چوطوطی من، بگویم آن غزلها را    

 میان دلبر و دلدار نباشد حرفِ بخشیدن                   اگر دلداده می باشید مگویید این سخنها را

 


برچسب ها : ادعا  ,  شهید  ,  مدیون  ,  دنیا  ,  عقبی  , 
      

 

عارف تهرانی (حیدر پاشاپور)

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را                      شعار و حرف پر کرده تمام ادعا ها را

یکی بخشیده چون حافظ سمرقند و بخارا را           یکی چون صائب تبریز سر و دست و تن و پا را

از این سو شهریار داده تمام روح و اجزا را                    از آن سو بانو دریایی گرفته حال ماها را

سعادتمند شاعر نیز فقط گفت و نداد هرگز              نه ملک و نه بخارایی ، نه روح و نه تن و پا را

ولی من می شناسم کس که او نه گفت و نه دم زد                 بدون حرف عمل کرده تمام ادعا ها را

کسی که خانمانش را رها از بهر جانان کرد                بدون منت او بخشیدسر و دست و تن و پا را

و او آهسته و آرام برای عشق محبوبش                         فدا کرده به گمنامی تمام روح و اجزا را

به جز اینها پدر ، مادر، برادر ها و خواهر ها              کلاس و مدرک و همسر و حتی عشق بابا را

اگر خواهی بدانی کیست ، وجودت از سجود اوست        تمامی خودش را داد ، به ما بخشیده دنیا را

نه گفتش ترک شیرازی ، نه گفتش خال هندویش    و او نامش شهید است ، او ، عمل کرد ادعا ها را

تو هم گرچه نمیدانی ولی مدیون او هستی             شهیدی که به ما بخشید ، همه دنیا و عقبی را

الا یا ایها الشاعر رها کن حرف ، عمل باید         تو هم چون عارف تهران ندانی فرق این ها را


 

برچسب ها : ادعا  ,  شهید  ,  عارف تهرانی  ,