کنارت هستند تا کی .....؟؟؟!

تا وقتی که به تو احتیاج دارند!

از پیشت میروند یک روز ... کدام روز؟؟؟!

وقتی کسی جات اومد!

دوست دارند ... تا چه موقع؟؟؟!

تا موقعی که کسی دیگر را برای دوست داشتن پیدا کنند!

میگویند عاشقت هستند برای همیشه !!... نه...!!

فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود!

...

..

.

و این است بازی با هم بودن...!!!!

 

برچسب ها : عاشقت  ,  دوست دارن  ,  بازی  ,  نوبت  ,