«از محبت خارها گل میشود»

بی محبت شخص امل میشود

از محبت گاو آدم میشود 

از محبت موز شلغم میشود

از محبت نوش نیشی میشود 

از محبت موش پیشی میشود

از محبت بربری گردد لواش

جون تو ؛ پس چی خیال کردی داداش ؟

از محبت یونجه شیرین میشود

خوابگاه دار المجانین میشود

از محبت چشم ها نم میکشد 

چای عشق و عاشقی دم میکشد...عصبانی شدم!گریه‌آور وااااای جالب بود

گیج شدم

عباس احمدی

برچسب ها : عباس احمدی  ,  از محبت  ,