خودمانیم ها! ولی من هم عشقبازی جالبی دارم 


شنبه تاجمعه طی شده تازه یادم افتاده صاحبی دارم  


«دارم از دست میروم آقا پس چرا دیر کرده ای شاها  

»
او نه اصلاْ خودم که میدانم ادعاهای کاذبی دارم  


سال ها غایب است و باور کن کک من هم نمیگزد اما  


باز هم بادروغ می گویم «توبیا کار واجبی دارم 

»
او نبوده چه کار کردم من؟ به کدام آب و آتشی زده ام؟


شنبه تاپنجشنبه خوش ، جمعه : وای من نیز غایبی دارم


دیگر اوج نبودنش هم که چند خطی سرودن از دوری است


آن هم آنقدر آخر هربیت قافیه های قالبی دارم...

 

 

 

 

 

 

 

حسین رستمی

 

برچسب ها : ادعا  ,  خودمانی  ,  جالبی  ,  عشقبازی  ,