کامران سعادتمند

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را            نه او را دست و پا بخشم نه شهری چون بخارا

همان دل بردنش کافی، که من را بیدلم کرده        نمی خواهم چوطوطی من، بگویم آن غزلها را    

 میان دلبر و دلدار نباشد حرفِ بخشیدن                   اگر دلداده می باشید مگویید این سخنها را

 


برچسب ها : ادعا  ,  شهید  ,  مدیون  ,  دنیا  ,  عقبی  ,