عجبا! به بهانه اینکه حجاب ، نیمی از افراد اجتماع را فلج کرده است، با بی حجابی و بی بند وباری ، نیروی تمام افراد زن و مرد را فلج کرده اند

- 

آنچه موجب فلج کردن نیروی زن و حبس استعدادهای اوست، حجاب به صورت زندانی کردن زن ومحروم ساختن او از فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. اسلام ،نه می گوید که زن از خانه بیرون نرود ونه می

گوید حق تحصیل علم ودانش ندارد، بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن ومرد دانسته است و نه فعالیت های اقتصادی خاصی را برای زن تحریم می کند. اسلام هرگز نمی خواهد زن، بی کار وبی عار بنشیند و وجودی عاطل و باطل بار آید. پوشانیدن بدن به ا

ستثنای وجه وکفین، مانع هیچ گونه فعالیت فرهنگی یا اجتماعی یا اقتصادی نیست. آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع هست، آلوده کردن محیط کار به لذت جویی های شهوانی است

مرتضی مطهری، مسئله حجاب،ص ،84،98


برچسب ها : بزرگان،  ,  فلج،  ,  حجاب  ,