امروزه حجاب را فقط برسر سجاده هامان میبینیم!

گویی همه به دختران محرمند جز خدا...یعنی چی؟

برچسب ها : نامحرم،حجاب،خدا  ,