;} -->

فاطمه دریایی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را              خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورده دنیا را

نه جان و روح می بخشم، نه املاک بخارا را             مگر بنگاه املاکم؟چه معنی دارد این کارا؟

و خال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلأ                  که با جراحی صورت عمل کردند خالها را

نه حافظ داد املاکی، نه صائب دست و پا ها را     فقط می خواستند این ها، بگیرند وقت ما ها را!

 

برچسب ها : دل  ,  کامران سعادتمند  ,