مارو زعیش هردو جهان یاد تو بس است

یک دم شویم اگر من و تو رو به رو بس است

از هرچه غیر شما خسته میشویم

ما رو حسین (علیه السلام ) و یک خلوت و یک گفت گو بس است

شاهانه بر گلیم قناعت نشسته ایم !

ما رو ز زلف تو به توی تو یک تار مو بس است

برچسب ها : عیش  ,  مو  ,  گفتگو  ,  قناعت  ,  شاهانه  ,